องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


อาสาสมัครบริบาลตำบลโคกสะอาด ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) ตำบลโคกสะอาด ร่วมกับ รพ.สต.บ้านโคกประสิทธิ์ และ รพ.สต.บ้านหนองบัว ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ในการดูแลด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะจิตที่แจ่มใส