องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ที่กักตัว 14 วันที่บ้าน


3 กันยายน 2564 นายจรัส สงวนรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด/นายประเทือง นาถมทอง รองปลัด อบต./นางมาลิสา กล้าขยัน ผอ.กองการศึกษาฯ อบต./สำนักปลัด อบต./รพ.สต.บ้านโคกประสิทธิ์/รพ.สต.บ้านหนองบัว
ลงพื้นที่เย่ียมและมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ที่กักตัว (Home Quarantine) เพื่อสร้าง
ขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด
 อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์