องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

1 สภาพทางการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา   7     แห่ง   (ขยายโอกาส  2  แห่ง)     ซึ่งเป็นของรัฐบาล

1.1 โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม (ขยายโอกาส)        ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  11

1.2โรงเรียนหนองเม็กวิทยา                            ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  4

1.3 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา (ขยายโอกาส)        ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  12

1.4 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์                      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  1                               

1.5โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี                ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  6

1.6โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด     ตั้งอยู่ในเขต อบต. หมู่ที่ 2

1.7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 ตั้งอยู่ในเขต อบต. หมู่ที่ 2                        

2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        12     แห่ง

3.ห้องสมุดประชาชน                         1     แห่ง       ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  12
4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน        1     แห่ง      ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่  11

2 สถาบันและองค์การทางศาสนา


1. วัด/สำนักสงฆ์                    11     แห่ง

1.1 วัดสว่างชัยศรีโนนชัย           อยู่ในเขตหมู่ที่  1

1.2วัดโพธิ์ศรีบ้านสะอาด            อยู่ในเขตหมู่ที่  2

1.3 สำนักสงฆ์บ้านสะอาด          อยู่ในเขตหมู่ที่  2

1.4วัดป่าจันทนศิลาวาส            อยู่ในเขตหมู่ที่  3

1.5 วัดสายทองหนองเม็ก           อยู่ในเขตหมู่ที่  4

1.6 สำนักสงฆ์ประชานิมิตร        อยู่ในเขตหมู่ที่  5

1.7 วัดสว่างแสงจันทร์              อยู่ในเขตหมู่ที่  6

1.8สำนักสงฆ์วัดป่าแต้นาราม       อยู่ในเขตหมู่ที่  6

1.9 วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย             อยู่ในเขตหมู่ที่   7

1.10 วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองบัว       อยู่ในเขตหมู่ที่  11

1.11 วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์   อยู่ในเขตหมู่ที่  12

3 การสาธารณสุข


1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ประจำหมู่บ้าน/ตำบล        2     แห่ง หมู่ที่ 3,12  

2.  สถานประกอบการพยาบาลของเอกชน                    1     แห่ง  

3.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน              12     แห่ง

4. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ         ร้อยละ  100  เปอร์เซ็นต์

4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สภาพความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองชนบท มีข้อขัดแย้งบ้างบางชุมชน แต่ยังมีความเอื้ออาทรต่อกัน

1. สถานีตำรวจ                                  -      แห่ง  

2. สถานีดับเพลิง                                 -      แห่ง    

3.หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               1     ชุด  ( อปพร. ตำบลโคกสะอาด )                   

4.หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS )         1     หน่วย