วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มิ.ย. 2561
จ้างรถตู้ไม่ประจำทางและรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกประสิทธิ์ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะอาด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนชัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เสื่อน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง