วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออุปรณ์กีฬาโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อรถรับส่งนักเรียน ขนาด 6 ล้อ
13  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.82-004 สายบ้านสะอาด - บ้านดอนข่า หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  พ.ย. 2561
ซื้อสารส้มคลอรีนสำหรับผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้คณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง