วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังขยะพร้อมชั้นเหล็กวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถ EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง