วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกพิมพ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โรงเรียน สพฐ.เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.โคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง