องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ [ 15 มิ.ย. 2563 ]30
2 คู่มือการเลื่อนละดับของพนักงานส่วนตำบล [ 15 มิ.ย. 2563 ]34
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 15 มิ.ย. 2563 ]34
4 .คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 15 มิ.ย. 2563 ]33
5 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]31
6 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]28
7 คู่มือปฏิบัติงานการพัสดุ [ 15 มิ.ย. 2563 ]32
8 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 15 มิ.ย. 2563 ]35
9 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 15 มิ.ย. 2563 ]38