องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]49
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 15 มิ.ย. 2563 ]48
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 มิ.ย. 2563 ]46
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]41
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 มิ.ย. 2563 ]48
6 การแจ้งขุดดิน [ 15 มิ.ย. 2563 ]42
7 การแจ้งถมดิน [ 15 มิ.ย. 2563 ]46
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]43
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 มิ.ย. 2563 ]44
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร_พื้นที่เกิน_200_(1)ตารางเมตร [ 15 มิ.ย. 2563 ]45
 
หน้า 1|2|3