องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต [ 15 มิ.ย. 2563 ]23
2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปกิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด [ 15 มิ.ย. 2563 ]22
3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]23
4 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2563 ]21