องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดผลประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2563 ]23
2 ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่่ดี [ 15 มิ.ย. 2563 ]23