องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักปลัด
 
 
นายบุญส่ง  นาสมสร้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานกฏหมายและคดี
งานการเจ้าหน้าที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริม
การเกษตร
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางพัชรินทร์  เวสสุกรรม
นางสาวปภากร อัยจักร์
นายโกสินธุ์ นาถมทอง
นายสรศักดิ์ จันทะดวง

พ.จ.ต.ปัญญา สันโดด
นายพิษณุ พิมพิสณฑ์
นางสาวมริษฏา เตชาอมรสวัสดิ์

นายพัชรพล ปุเรชะตัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
นายอนุพงษ์  ภูสมนึก
 ว่าง
นางสาวปัทมาภรณ์ สีนานวล
นายวัชรา ภูผานม
นายณัฐพงศ์ มุระดา
นางเพ็ญศรี ภูตากหมอก

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจามจุรี  เวียงปฏินายวินัย มาศงามเมือง

นายดนัย  โต้หนองแปน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการพนังานขับรถยนต์
(รถบรรทุกน้ำ)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

   
นางธันยรัตน์  เพชรเลิศภารโรง   
นางสาวอรนุช รัตนชัยแม่บ้าน