องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักงานปลัด
 
 
นายบุญส่ง  นาสมสร้อย
 หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นายประพันธุ์  นาถาดทอง
 นายวัฒนะ ภูเงินขำ  นายโกสินธุ์  นาถมทอง
นักทรัพยากรบุคคล  นักจัดการงานทั่วไป  นิติกร
 
 นายพิษณุ  พิมพิสณฑ์
 นางสาวปภากร  อัยจักร์
นางสาวมริษฎา  จันทรเจริญ
 นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  นักพัฒนาชุมชน
     
นายอนุพงษ์  ภูสมนึก นางเพ็ญศรี  ภูตากหมอก
 
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
   
 นางสาวชนันชิดา  นาถมทอง
 นางสาวปัทมาภรณ์  สีนานวล นายณัฐพงษ์  มุระดา 
ผู้ช่วยสัตว์แพทย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
   
 นายไพบูลย์  ผิวผัน  นายวัชรา  ภูผานม  นางสาวจามจุรี เวียงปฏิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน(ช่วยราชการ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   
 นายรัศมี  นาถมทอง
 นายหมั่น  ชัยมาตย์ นางสาวอรนุช  รัตนชัย
 พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ  คนงานตกแต่งสวน  แม่บ้าน
     
 นายธันยรัตน์  เพรชเลิศ
นายวินัย  มาศงามเมือง 
 นายวิสุทธิ์  มหาพรหม 
 ภารโรง  คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์  พนักงานประจำรถน้ำ