องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ส่วนการศึกษา
 
 
 นางมาลิสา  กล้าขยัน
 ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
   
 นางอภิญญา  วินทะไชย นายไตรทศ นาถมทอง
 นายเอกชัย  นาสถิตย์
นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
 นางสาวธัญธิมา  ชินนะหงส์ นายดนัย โต้หนองแปน นายสมพร  จุลฬา
ผช.นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภารโรง
     
     
 นางสาวณัฏฐณิชา  ภายโต นางสาวกุสุมาลย์  ศิริโม้
นางสาวเรือนแก้ว  ภูทองปิด
 ครู ครู
ครู
     
 นางสาวพรวิภา  ปราณีสร  นางสาวลำดวน  นาทันริ นางสรัญญา  สมรูป
ครู
ครู  ครู
     
 นางนลพรรณ  ภูหงษ์ทอง  นางวาสนา  กุเวสา นางละมุล  ลาสิมมา
 ครู  ครู ครู
 

นางสาวกนกวรรณ  กั้วสิทธิ์
 นางวิจิตรา  ลาดหนองขุ่น
 นางสาวเกษร  นาถาดทอง
ครู
ครู  ครู
 
 
 นางสาวสุภัค  คันธสม  นางพินธิตรา   ภูดีบุตร
นายมนตรี   ภูจำปา
 ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
     
 
 
   
 
     
    นางสาวยุพาพร  ข้อยุ่น  
  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯพัฒนาเด็กเล็ก  
 
 
 นางชินวรณ์  นาทันริ  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนเสนา  นางสาววรัญญา  กัลยาไสย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
   นายสุริยนร์  นาถมทอง  นางสริญญา  ประนิสอน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นายเอกวิทย์  แก้ววังวร
 นายวิทวัชศิวัส  พลจร  นายสมพล  พลาศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางบุญล้อม  นาถมทอง นางไข่  นาถ้ำพลอย
นางนวลจันทร์  ภูจำปา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
 นางจรรนภร  นาถมทอง  นางสาวกรชร  พูลประเสริฐ นางชลธิชา  นาใจนึก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวอรอุมา  นาทันริ
นางธันยรัตน์ เพชรเลิศ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นักการภารโรง