องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โรงเรียน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

กองการศึกษา
 
 
 นางมาลิสา  กล้าขยัน
 ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเอกชัย  นาสถิตย์ นายไตรทศ นาถมทอง  นางอภิญญา  วินทะไชย
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายสมพร  จุลฬา  นางสาวธัญธิมา  ชินนะหงส์ นายไพบูลย์  ผิวพัน
ภารโรง ผช.นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
 นางพินธิตรา  ภูดีบุตร


ครู-ว่าง-


ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  นางชินวรณ์  นาทันริ  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนเสนา  นางสาววรัญญา  กัลยาไสย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

นายสุริยนร์  นาถมทอง นางสริญญา  ประนิสอน นายเอกวิทย์  แก้ววังวร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวิทวัชศิวัช  พลจร นายสมพล  พลาศรี นางบุญล้อม  นาถมทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางไข่  นาถ้ำพลอย นางนวลจันทร์  ภูจำปา  นางจรรนภร  นาถมทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   
 นางชลธิชา  นาใจนึก นางสาวกรชกร  พูลประเสิรฐ
นางสาวอรอุมา  นาทันริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก