องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

    รายละเอียดข่าวแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 4  ปี ของ อบต.คำสะอาดจัดทำขึ้นโดยเป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 69/2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความเข็มแข็งในการบริหารราชการ ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ดังนั้น อบต.คำสะอาด จึงได้ดำเนินแผนป้องกันฯเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรต่อไป    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2560