องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


สารจากนายกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
          ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และให้ความเห็นชอบในหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” พร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนง ที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
          ในการนี้ ข้าพเจ้า นางทองพูล  บุญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด จึงขอประกาศเจตจำนงว่า จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมความโปร่งใสและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจาหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลคำสะอาดและประเทศชาติต่อไป


    เอกสารประกอบ สารจากนายกประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2560