องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.koksaad.go.th
 
 


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านบริหารจัดการ ด้านบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินการคลัง และด้านบริการสาธารณะ เรียบร้อยแล้วนั้น อบต.คำสะอาดจึงได้ประกาศแจ้งให้ทราบ ตามที่แนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2560