วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดป่าจันทนศิลาวาส บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปดอนกรรม บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๖๗๘๙ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เต้นท์หน่วยงานพร้อมประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเครื่องเสียงในงานประเพณีบุญคูณลาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง