วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านนางอุไร นาถมทอง ถึง ที่นานางสง่า นาถาดทอง บ้านโคกประสิทธิ์ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสมหวัง วงศ์แสนสุข ถึง หนองดง บ.น้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางอุไร นาถมทอง ถึง ที่นานางสง่า นาถาดทอง บ.โคกประสิทธิ์ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บ.โคกประสิทธิ์ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บ.โคกประสิทธิ์ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บ.หนองมะทอ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในหมู่บ้านโนนชัย ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารส้ม/คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงทางเดินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแยกดอนข่า - เหล่าแดง ถึงแยกโคกประสิทธิ์ - เหล่าแดง บ้านดอนข่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง