วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขุดหนองช้างตาย(ตอนกลาง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อเสื่อน้ำมัน / ผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อทรายสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสำลี ภูนาเพชร ถึงบ้าน นางสา วิเท่ห์ หมู่ที่ 1 บ้านโนนชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางคำไฮ แก้วชารี ถึง บ้านนางฉวี นาถมทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญถม ภูผานม ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียน อบต.โคกสะอาด หมู่ที่ 2 บ้านสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อต่อเติมอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างขุดสระกักเก็บน้ำดอนกรรม หมู่ที่ 2 บ้านสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง