วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญโฮม นาทองทิศ - บ้านนายยิ่งสรรค์ นาแวงน้อย บ.ดอนข่า ม.6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามโครงการปรับปรุงห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพืวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อนมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับ โรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับ โรงเรียน อบต.โคกสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง