องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 หมู่4

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่4 บ้านหนองเม็ก งบประมาณ 4,829,000.00บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

    เอกสารประกอบ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 หมู่4
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกสะอาด