องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาตำบลโคกสะอาด ตามที่มีการเล่าสืบต่อกันมาว่าประชาชนที่ได้เข้าอยู่อาศัยตั้งรกรากก่อนเป็นตำบลโคกสะอาดนั้นมีประชาชน อยู่สองกลุ่ม กลุ่มแรกอพยพมาจากบ้านเหล่าง้าวจังหวัดร้อยเอ็ด และจากบ้านเปือย จังหวัดหาสารคาม ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้มาพบ สิมเก่า (อุโบสถเก่า) ตั้งอยู่กลางป่า และบริเวณรอบๆยังมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีป่าไม้และน้ำอุดมสมบูรณ์ ซึ่งต่อมาเรียกว่าหนองสระพัง มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะทำการปลูกข้าวสำหรับการดำรงชีวิต จึงได้ตั้งบ้านชื่อว่า“บ้านสะอาด”อยู่บริเวณรอบๆหนองน้ำ เมื่อปีพ.ศ. ๒๓๔๘ ยึดอาชีพทำนา ทำสวน เมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีการแยกออกไปตั้งบ้านใหม่อีก คือบ้านหนองเม็ก บ้านหนองบัว กลุ่มที่สอง มากจากที่ใดไม่ปรากฏชัด แรกทีตั้งบ้านชื่อบ้านสมโฮง (อยู่ระหว่างบ้านหนองเม็กกับบ้านโคกประสิทธิ์) ต่อมาได้เกิดโรคระบาดคนล้มตายเป็นอันมาก จึงได้พากันอพยพมาตั้งบ้านใหม่ มาพบว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้านทิศใต้เป็นป่าไม้ ต่อมาเรียกว่าดงสวนผึ้ง ทิศเหนือมีหนองน้ำมีช้างและสัตว์อื่นๆลงอาบน้ำ/ดื่มกิน และยังมีหนองน้ำ เมื่อฝนตกลงมาจะมีน้ำปริมาณมาก พื้นดินมีลักษณะแข็งเหมือนกระเบื้อง แต่อุดมสมบูรณ์ใช้ทำการเกษตรเพาะปลูก ทิศตะวันตกมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ต่อมาได้ชื่อว่ากุดไส้จ่อ จึงได้พากันตั้งชื่อบ้าน ชื่อว่า“บ้านโคกกระเบื้อง”(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโคกประสิทธิ์) และเมื่อมีประชาชนอาศัยมากขึ้น ก็ได้แยกไปตั้งหมู่บ้านใหม่ คือบ้านโนนชัย บ้านน้อย และบ้านดอนข่า ยึดอาชีพทำนาทำสวน ทำไร่เป็นหลัก และมีการทำสุราพื้นบ้าน ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้ขึ้นอยู่ในเขตปกครองของ ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้แยกตัวออกจากตำบลหนองแปน ตั้งเป็นตำบลโคกสะอาด เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ และ 1 กรกฎาคม 2540 ได้เข้ามาอยู่ในเขตปกครองแห่งใหม่ ซึ่งได้มีการแยกเขตปกครองจากอำเภอกมลาไสย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ที่ บ้านสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอฆ้องชัย ห่างจากอำเภอฆ้องชัยประมาณ 10 กิโลเมตรและอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 30 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่โดยประมาณ 35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,893 ไร่ ปี พ.ศ.2537 จัดตั้งเป็นสภาตำบล โดยมี นายสง่า นาถาดทอง กำนันตำบลโคกสะอาด ณ ขณะนั้น เป็นประธานสภาตำบล ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ที่ ๑๒ อยู่ในเขตปกครองของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ ยกฐานะสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนายสง่า นาถาดทอง กำนันตำบลโคกสะอาด ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานมาอยู่ ณ ดงหนองขีสาธารณประโยชน์ บ้านสะอาด หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสะอาด อยู่ในเขตปกครองของอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 กรกฎาคม 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อยู่ในเขตกิ่งอำเภอฆ้องชัย ตามประกาศกระทรวง มหาดไทย และเมื่อ 8 กันยายน 2550 กิ่งอำเภอได้ยกฐานะ เป็นอำเภอฆ้องชัย จนถึงปัจจุบันโดยมีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การ บริหารส่วนตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้นอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดไส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย และเทศบาล ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำชี และเขตเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่มีความอุดม สมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตร โดยมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่แม่น้ำชี และลำห้วยกุดไส้จ่อ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทานจากเขื่อนลำปาวและโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแม่ชี นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดเล็กกระจ่ายอยู่ทั่วไป สำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม ซึ่งอากาศร้อนจัดในเดือน เมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกในห้วงเดือนกันยายน/ตุลาคม