องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสิงปาการ ฤทธิพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2366514


นายอุดม  ภูผานม
นางสุบรรณ  สร้อยวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.087-2348461
โทร.089-9968953นายทองนาค  ปราณีสอน
นายสุวิชาญ  วิเท่ห์ นายคำพันธ์  วิเศษนันท์
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9
โทร.083-2082619
โทร.064-4784145
โทร.092-6824307
 

นางสาวเยาวรัตน์  นาถ้ำเพ็ชร นายจำรอง  ตรีศูนย์
นางสุบรรณ  สร้อยวงษา
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 10
โทร.061-1513171
โทร.062-1015780 โทร.089-9968953นายอุดม  ภูผานม
นายสมชาย  สุติวงค์
นายคำเพ็ชร  ไชยมาตย์
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 11
โทร.087-2348461
โทร.082-1366530
นายประสาตร์  นาถาดทอง
นายสิงปาการ ฤทธิพันธ์
นางอณงลักษณ์  นาถาดทอง
สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 8 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 12
โทร.089-2207364 โทร.086-2366514
โทร.064-5510794