องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
สำนักปลัด

 
นายบุญส่ง  นาสมสร้อย
หัวหน้าสำนักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานกฏหมายและคดี
งานการเจ้าหน้าที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริม
การเกษตร
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางพัชรินทร์  เวสสุกรรม
นางสาวปภากร อัยจักร์
ว่าง
นายสรศักดิ์ จันทะดวง

พ.จ.ต.ปัญญา สันโดด
นายพิษณุ พิมพิสณฑ์
นางสาวมริษฏา เตชาอมรสวัสดิ์

นายพัชรพล ปุเรชะตัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นิติกร ปก/ชก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
นายอนุพงษ์  ภูสมนึก
 ว่าง
นางสาวปัทมาภรณ์ สีนานวล
นายวัชรา ภูผานม
นายณัฐพงศ์ มุระดา
นางเพ็ญศรี ภูตากหมอก

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจามจุรี  เวียงปฏินายวินัย มาศงามเมือง

นายดนัย  โต้หนองแปน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการพนังานขับรถยนต์
(รถบรรทุกน้ำ)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

   
นางธันยรัตน์  เพชรเลิศภารโรง   
นางสาวอรนุช รัตนชัยแม่บ้าน