องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
กองคลัง

นางบุญญา  นาถมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
นางสาวเรืองอุไร  นาชัยพูล นางบุญญา  นาถมทอง
นางนันทยา  เวียงปฏิ
นางสาวฐิติมา มุระดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 นายณรงค์ศักดิ์  นาทันดร นางสาวจันยา  ศรีวาที  นางสาวเพชราภรณ์  แก้วนา
 พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ