องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
กองช่าง

 
 นายประเทือง  นาถมทอง
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 

งานสาธารณูปโภค และผังเมือง
 
 
 
 
นายคมกริช  คำประเทือง
นายกฤษณะ  พละสาร
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
   
 
นายธีรวัฒน์  นาถมทอง
นายรัตนชัย  นิงคะลี
ช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 
นายเชวง  นาถมทอง

นายกิติพงษ์  เมืองแวง
พนักงานขับรถยนต์

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
   
    นายชัยวัฒน์  เรืองบุญ
    พนักงานสูบน้ำ