องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
 นางมาลิสา  กล้าขยัน
 ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานธุรการ

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเอกชัย  นาสถิตย์ นายไตรทศ นาถมทอง  นางอภิญญา  วินทะไชย
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นายสมพร  จุลฬา  นางสาวธัญธิมา  ชินนะหงส์ นายไพบูลย์  ผิวพัน
ภารโรง ผช.นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 
 นางพินธิตรา  ภูดีบุตร


ครู-ว่าง-


ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  นางชินวรณ์  นาทันริ  นางสาวจันทร์เพ็ญ  สอนเสนา  นางสาววรัญญา  กัลยาไสย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นายสุริยนร์  นาถมทอง นางสริญญา  ประนิสอน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายวิทวัชศิวัช  พลจร นายสมพล  พลาศรี นางบุญล้อม  นาถมทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางไข่  นาถ้ำพลอย นางนวลจันทร์  ภูจำปา  นางจรรนภร  นาถมทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

   
 นางชลธิชา  นาใจนึก นางสาวกรชกร  พูลประเสิรฐ
นางสาวอรอุมา  นาทันริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก