องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายจรัส   สงวนรัตน์
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร  085-6094630


หน่วยตรวจสอบภายใน
     
   นายประเทือง  นาถมทอง -ว่าง-
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

โทร 098-0867864
โทร ...................

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 นายบุญส่ง  นาสมสร้อย นางบุญญา  นาถมทอง นายประเทือง  นาถมทอง  นางมาลิสา  กล้าขยัน
หัวหน้าสำนักปลัด  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 093-8265821
โทร ..................
โทร 098-0867864 โทร 089-9436417