องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางสาวกุสุมาลย์  ศิริโม้
ครู ชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
                                              

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 


นายไพวัลย์ มาทา นางวิจิตรา   ลาดหนองขุ่น
นางสาวกุสุมาลย์  ศิริโม้  นางสาวเกษร  นาถมทอง
ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ

นางละมุล ลาสิมมา นางสาวเรือนแก้ว   วรแสน
นางสาวณัฎฐณิชา  ภายโต  นางสาวสุภัค  คันธสม
ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ

นางวาสนา กุเวสา นางสาวสาวิณี   วังคีรี
นางสาวกนกวรรณ  กั๊วสิทธิ์  นายมนตรี  ภูจำปา
ครู ชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ครู ชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางนลพรรณ   ภูหงษ์ทอง

นางสรัญญา  สมรูป
ครูู ชำนาญการ

ครู ชำนาญการ


นายณรงค์   ผิวผัน

นางสาวพรวิภา  ปราณีสร
ภารโรง

ครู ชำนาญการ

 นางสาวลำดวน  นาทันริ


ครู ชำนาญการ