องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่การทำนา  จำนวน    1,829    ครัวเรือน


อาชีพรองได้แก่

ทำไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่มันสำปะหลัง    จำนวน       138 ครัวเรือน


ทำสวน ส่วนใหญ่ได้แก่ ปลูกผัก/ปลูกมันสำปะหลัง /ยูคาลิปตัส จำนวน 15     ครัวเรือน


อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ  จำนวน  150     ครัวเรือน


สุกร               จำนวน  50      ครัวเรือน

เป็ด -ไก่          จำนวน  30     ครัวเรือน

อาชีพค้าขาย     จำนวน  40       ครัวเรือน 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ธนาคาร                    -         แห่ง    

โรงแรม                     -         แห่ง    

ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก        2        แห่ง

หมู่ที่  12            จำนวน        1         แห่ง

หมู่ที่  11            จำนวน        1         แห่ง

ปั้มหลอด                           3          แห่ง

หมู่ที่   6     จำนวน     2                  แห่ง                                 

โรงงานคัดแยกบดเมล็ดพลาสติก   3        แห่ง

โรงสี    ขนาด  1  ลูกหิน              23   แห่ง

ขนาด  3  ลูกหิน              18     แห่ง

โรงรับซื้อของเก่า             203     แห่ง

ขออนุญาต       จำนวน           5         แห่ง

ไม่ขออนุญาต     จำนวน           198     แห่ง

โรงงานไม้แปรรูป                    2        แห่ง

หมู่ที่ 2           จำนวน           1          แห่ง

หมู่ที่  3           จำนวน           1         แห่ง