องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.khoksaad.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 1 มิ.ย. 2563 ]123
2 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 มิ.ย. 2563 ]137
3 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 มิ.ย. 2563 ]124
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]135
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 มิ.ย. 2563 ]129
6 การรับชำระภาษีป้าย [ 30 ต.ค. 2562 ]160
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ต.ค. 2562 ]153
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 30 ต.ค. 2562 ]59
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 30 ต.ค. 2562 ]55
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 ต.ค. 2562 ]52
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 ต.ค. 2562 ]55
12 การจดทะเบียนพาณฺชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 30 ต.ค. 2562 ]54
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ต.ค. 2562 ]120
14 : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2562 ]128
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ต.ค. 2562 ]126
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 16 พ.ค. 2562 ]110
17 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 16 พ.ค. 2562 ]109
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 16 พ.ค. 2562 ]112