ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
8 Q&A
9 Social Network
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 E-Service
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รอบ 6 เดือน
25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม