ita logo
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หัวข้อ ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร
3 อำนาจหน้าที่
4 ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
6 Q&A
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
9 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
การปฏิบัติงาน
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
13 E-Service
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
20 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31 รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุุจริต
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35 รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม